logo top

Sinergii pentru viitor – copii în situație de risc

Educând prezentul, construim viitorul!

Rezultatul proiectului

Descriere rezultate/impact proiect
 
Proiectul va contribui in mod direct la atingerea urmatorilor indicatori ai programului:
1. înfiinţarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente care să ofere asistenţă integrată pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc (prin proiect va fi infiintat un serviciu nou, și anume  Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc care se adreseaza copiilor delincventi si copiilor strazii; cel putin 70 de copii vor fi beneficiari directi ai acestei structuri);
2.  părinţi/tutori ai copiilor şi tinerilor în situaţii de risc care primesc servicii specifice de suport(prin intermediul Centrului pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc, cel putin 70 de parinti/tutori ai copiilor delincventi sau ai copiilor strazii  vor primi asistenta si consiliere de specialitate);
3.  profesionişti care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflaţi în situaţii de risc instruiţi (114 persoane care lucrează în mod direct cu copiii/tinerii aflati in situatie de risc vor beneficia de cursuri de formare sau perfectionare);   
4.  îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în special în rândul copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc (prin proiect vor fi oferite servicii de mentorat scolar pentru copii/tineri institutionalizati în centrele de plasament care au nevoie de sprijin în vederea îmbunătățirii performanțelor - 100 de copii vor beneficia de aceste servicii).
De asemenea, prin obiectivele si activitatile sale proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor rezultate asteptate ale programului:
                
• îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea fenomenului de abandon şcolar – prin activitatile de mentorat scolar;
• creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de a beneficia de educaţie în rândul familiilor copiilor la risc, dar şi a comunităţii în general – prin consilierea si sprijinul acordat parintilor copiilor delincventi si ai copiilor strazii;                    
• prevenirea și reducerea exploatării și abuzurilor de orice fel – prin serviciile de specialitate acordate de noua structura infiintata, Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc, atat copiilor delincventi si copiilor strazii, cat si parintilor acestora;
• profesionişti mai bine pregătiţi implicaţi în activităţile destinate copiilor aflați în situații de  risc sau în cele vizând incluziunea socială – prin desfasurarea cursurilor de formare si perfectionare a personalului;   
• creşterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate copiilor în situaţii de risc – prin activitatile de mentorat scolar, prin incurajarea educatiei non-formale - infiintarea cercurilor multifunctionale de dezvoltare a abilitatilor personale si prin inscrierea copiilor la cursuri extracurriculare, prin organizarea de activitati cu caracter instructiv-recreativ (tabere si excursii), prin crearea unei structuri noi, respectiv Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc.
• prevenirea şi reducerea delincvenţei şi alienării sociale determinate de expunerea la modelele sociale deviante – prin serviciile de specialitate ale Centrului pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc;
• prevenirea agravării condiţiilor care pot conduce la dezorganizarea familiei sau excluziune socială – prin serviciile de specialitate ale Centrului pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc.  
  Descriere alte rezultate/impact proiect
 
 
Proiectul va contribui in mod direct la atingerea următorului  indicator al programului : înfiinţarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente care să ofere asistenţă integrată pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc (prin proiect vor fi înființate componente noi in servicii déjà existente, respectiv 4 cercuri multifunctionale in cadrul a 4 centre de plasament care vor oferi posibilitatea pentru cel putin 66 copii de a-si dezvolta abilitatile personale).     
De asemenea, prin obiectivele si activitatile sale proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor rezultate asteptate ale programului:

• îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă – prin infiintarea cercurilor multifunctionale pentru dezvoltarea abilitatilor personale;                 
• creşterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate copiilor în situaţii de risc – prin incurajarea educatiei non-formale  (infiintarea cercurilor multifunctionale de dezvoltare a abilitatilor personale);
  • prevenirea şi reducerea delincvenţei şi alienării sociale determinate de expunerea la modelele sociale deviante –  prin desfasurarea campaniei de constientizare in legătură cu fenomenul delincvenței juvenile și fenomenul copiii străzii; campania de conștientizare în rândul elevilor și copiilor din centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova in legătură cu fenomenul delincvenței juvenile și fenomenul copiii străzii se va desfășura în 20 de școli și 8 unități de tip rezidențial din structura D.G.A.S.P.C. Prahova.

Obiectivul urmarit prin aceasta activitate  este de a preveni apariția acestor fenomene deviante în rândul elevilor și copiilor instituționalizați si de a-i informa cu privire la consecintele negative ale acestor fenomene, precum si la serviciile care se adreseaza acestor categorii de copii in situatie de risc.                             
• profesioniști mai bine pregătiți implicați în activitățile destinate copiilor la risc   -   proiectul urmareste asigurarea personalului de specialitate care sa ofere serviciile corespunzatoare pentru copiii delincventi, copiii strazii si pentru parintii acestora; astfel, in cadrul Centrului pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc  vor fi angajate persoane cu pregatirea de baza necesara (asistenti sociali psihologi, consilier juridic), care vor beneficia si de perfectionare in domeniul copiilor delincventi si al copiilor strazii.
Prin proiect sunt stabilite și modalitati care vizează creșterea motivaţiei și mobilizării beneficiarilor pentru activităţile proiectului (recompense/premii pentru beneficiarii care participă la anumite activităţi sau pentru beneficiarii cu o prezenţă constantă la activităţile proiectului, organizarea unei actiuni de promovare a copiilor talentati – Festivalul tinerelor talente).
De asemenea, voluntariatul este incurajat prin acest proiect. Astfel, pentru asigurarea activitatii de mentorat scolar vor fi cooptati studenti ai unui centru universitar recunoscut din judetul Prahova, care vor asigura pregatirea suplimentara a copiilor in trei arii curriculare (matematica, limba romana si limba engleza).

Indicatorii proiectului

Denumire indicator

Valoare indicator
Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului 300
Dintre care copii de etnie romă 45
Dintre care fete 105
Număr de tineri care beneficiază direct de serviciile proiectului 123
Dintre care tineri de etnie romă 0
Dintre care fete 58
Număr de facilităţi sociale (centre etc.) înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi/sau tineri 2
Număr de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii şi tineri la risc 10
Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.) 105
Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au dobândit cunoştinte şi abilităţi specifice 159
   

Denumire indicatori specifici proiectului

Valoare indicator
Număr de cercuri multifuncționale pentru dezvoltarea abilitatilor personale înființate prin proiect 4
Număr de campanii de conștientizare în legătură cu fenomenul delincvenței juvenile și fenomenul copiii străzii 1
Număr de acțiuni menite să promoveze tinerele talente din centrele de plasament ale DGASPC Prahova 1
Numar de acțiuni de recompensare a participării copiilor la activitățile proiectului 6
Număr de personal angajat prin proiect 17
Număr de voluntari implicați în proiect 18

Rezumatul proiectului

În luna martie 2014 DGASPC Prahova a depus, în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile, cererea de finanțare “Educând prezentul, construim viitorul!”, în cadrul apelului de proiecte “Sinergii pentru viitor – copii în situație de risc” al Programului RO10 – Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009 – 2014.

În urma evaluarii, pentru aceasta cerere de finanțare a fost semnat contractul nr. 08/SC/09.02.2015/SEE, în valoare de 1.613.045,40 lei

Scopul proiectului:

  • Îmbunătățirea situației copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și creșterea gradului de incluziune socială a acestora și a familiilor din care provin.
  • Prin proiect sunt create și implementate servicii și măsuri integrate, active și eficiente destinate grupului țintă.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:

Citește mai departe...

Sinergii pentru viitor – copii în situație de risc

Demo

demo

logo bottom

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile
SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială
a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014

www.eeagrants.org si www.granturi-corai.ro